IQEX是什么?

主页 > USCPA常见问题 > IQEX是什么?
USCPA考试网 2014-04-24

———————————————————————————————————————


    IQEX是国际统一注册会计师资格考试的英文缩写,IQEX的目的在于为全球其他会计师组织会员提供美国CPA执照,且这些会计师组织必须和美国注册会计师协会(AICPA)签署了互惠协议。经过美国国际资格评审委员会(IQAB)努力,这些互惠协议已经得到了很大发展。当前,全球6个会计师组织会员有资格参加IQEX:
 
    澳大利亚特许会计师协会
 
    加拿大特许会计师协会
 
    爱尔兰特许会计师协会
 
    墨西哥注册会计师协会
 
    爱尔兰注册会计师协会
 
    香港会计师公会

0条评论

————————————————————————————————————————我是有底线的————————————————————————————————————————

CopyRight © 2008-2021 USCPA.net 中国USCPA考试网